Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RS-Services Comm V. met de handelsnaam RS-Services en alle tot haar groep behorende ondernemingen, hierna gezamenlijk te noemen “RS-Services”, en alle overeenkomsten waarbij RS-Services GCV partij is.

1.2

Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1

Door RS-Services gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden RS-Services niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

2.3

RS-Services is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

2.4

Indien zich een verhoging van de door RS-Services te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop RS-Services geen invloed kan uitoefenen, kan RS-Services ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 35% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is RS-Services te betalen voor het reeds door RS-Services geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3 Totstandkomen van een overeenkomst

3.1

Een overeenkomst komt via de website van RS-Services tot stand nadat op basis van het aanbod op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door RS-Services deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd. RS-Services reageert zo spoedig mogelijk. RS-Services is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat RS-Services de opdracht aanvaardt.

3.2

Indien wederpartij niet alle door RS-Services gevraagde gegevens verstrekt, is RS-Services gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.

3.3

RS-Services is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens op ieder gewenst moment te corrigeren.

Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering

4.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van RS-Services voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.2

RS-Services is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

4.3

De inhoud en frequentie van de informatie, waaronder nieuwsbrieven, die RS-Services gerechtigd is aan wederpartij toe te zenden, bepaalt RS-Services zelfstandig.

Artikel 5 Termijnen

5.1

Door RS-Services opgegeven leveringstermijnen binden RS-Services niet. RS-Services zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt RS-Services niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.2

Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door RS-Services mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan RS-Services op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6 Technische uitvoering

6.1

RS-Services is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. RS-Services wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. RS-Services zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken tenminste een maand voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. RS-Services zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan wederpartij melden.

6.2

RS-Services is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en gebruikersnamen van wederpartij te veranderen, met dien verstande dat deze wijzigingen tenminste vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

6.3

RS-Services is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.

6.4

RS-Services is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van RS-Services op de homepage of elders op zijn site te tonen, is RS-Services gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Gegevensbescherming

7.1

RS-Services legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht RS-Services rekening te houden met voorkeuren. Zolang wederpartij niet gehouden is om commerciële informatie van RS-Services te ontvangen en wederpartij daar geen prijs op stelt kan wederpartij zijn gegevens daar tegen laten blokkeren. De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan RS-Services te worden gedaan.

7.2

RS-Services zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien RS-Services op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is RS-Services niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.

Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1

Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door RS-Services ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij RS-Services of haar licentiegevers.

8.2

Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.

8.3

RS-Services vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Belgie te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft RS-Services het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan RS-Services meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan RS-Services verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan RS-Services ter hand stellen en alle medewerking verlenen om RS-Services in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. RS-Services zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en indien gewenst een vaststellingsovereenkomst te sluiten, danwel in een gerechtelijke procedure verweer te voeren.

Artikel 8.4 – Auteursrecht – Vermogensrecht
Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Artikel 8.5 – Auteursrecht – Recht tot reproductie
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

Artikel 9 Gebruiksrechten

9.1

Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door RS-Services ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

9.2

Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door RS-Services geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door RS-Services vervaardigde programmatuur.

9.3

Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

9.4

Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:

  1. de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;
  2. één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.

9.5

Het is wederpartij niet toegestaan:

  1. de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;
  2. anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 4 sub I bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RS-Services;

iii.       de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;

  1. de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.

9.6

Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van RS-Services de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan RS-Services een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van € 500,– (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van RS-Services de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1

Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. RS-Services is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2

Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is RS-Services niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van RS-Services behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van RS-Services voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3

Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van RS-Services worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van RS-Services beperkt tot de vergoeding waarop RS-Services voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over één maand verschuldigd is.

10.4

Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan RS-Services te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot klagen.

10.5

Indien er zich capaciteitsproblemen voordoen doordat er grotere verkeersstromen naar de webservice vloeien dan de aangekochte service kan verwerken, kan RS-Services hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden, tenzij er een dienstverlening werd afgesproken waarbij een bepaalde capaciteit werd vastgelegd. Dit kan gaan om een capaciteit in bandbreedte, aantal gebruikers per service, opslagcapaciteit, geheugencapaciteit, en meer. Indien het gaat om een tekortkoming in een dienstverlening met vastgelegde capaciteit en dit het probleem bleek te zijn, zal het bedrag pro rata berekend worden op de tijdsduur dat het probleem zich voordeed en de kostprijs van de aangekochte service. Het bedrag kan nooit de maandelijkse kostprijs van de service overstijgen.

10.6

De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door RS-Services in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover RS-Services van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal RS-Services, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door RS-Services aan een van deze herstelverplichtingen zal RS-Services jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

10.7

De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van RS-Services beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door RS-Services ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van RS-Services en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij

Artikel 11 Positie wederpartij

11.1

Wederpartij garandeert RS-Services dat (het uitvoeren van) de door hem aan RS-Services verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van RS-Services verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

11.2

Indien RS-Services reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat wederpartij tot tevredenheid van RS-Services aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. RS-Services is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door RS-Services ten onrechte geschiedde.

11.3

Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van wederpartij, is RS-Services gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal RS-Services haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

11.4

De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat RS-Services haar dienstverlening opschort.

11.5

Wederpartij vrijwaart RS-Services terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door RS-Services geleden of te lijden schade, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van RS-Services.

11.6

Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en credit-card maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. RS-Services is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

11.7

Indien wederpartij zich heeft verbonden tot het ontvangen van door of namens RS-Services verzonden al dan niet commerciële informatie, draagt wederpartij ervoor zorg dat deze informatie daadwerkelijk door hem wordt ontvangen.

11.8

Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van RS-Services. Zonder voornoemde toestemming is RS-Services gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

Artikel 12 Acceptabel gebruik

12.1

Behoudens voor zover zij hiertoe wettelijk gehouden zou zijn, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, onthoudt RS-Services zich van controle van de inhoud van de website van de wederpartij dan wel van enige andere inhoudelijke controle terzake het gebruik van de door haar aan wederpartij geboden dienstverlening. RS-Services is echter gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storing veroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden, indien zij kennis neemt of door derden op de hoogte wordt gesteld van:

  1. Het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar of rechthebbende daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven aan de wederpartij alsmede het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
  2. Het (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;

iii.       Het zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende publiceren van documenten op Internet waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten rusten, zoals bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht, of een link naar dergelijke documenten publiceren;

  1. Het hinderen van een andere gebruiker bij diens gebruik van het Internet of Internetfaciliteiten, bijvoorbeeld door het verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten;
  2. Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;
  3. Het (seksueel) intimideren van andere gebruikers van het Internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;

vii.       Het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van RS-Services of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de Dienst worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

12.2

RS-Services zal de toegang tot de website en/of informatie van wederpartij onmogelijk maken, dan wel de website en/of informatie verwijderen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt RS-Services niet schadeplichtig jegens wederpartij.

Artikel 13 Toegangscodes

13.1

Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

13.2

Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk, schriftelijk, aan RS-Services te melden.

13.3

Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14 Betalingen

14.1

Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.2

Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

14.3

Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op RS-Services bezit of pretendeert.

14.4

RS-Services is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

14.5

Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

14.6

Indien wederpartij in verzuim is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is wederpartij alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig Euro).

14.7

Indien RS-Services kosten heeft moeten maken, welke kosten RS-Services in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan RS-Services te betalen.

14.8

Bij verzuim zal de dienstverlening stopgezet worden. Domeinnamen zullen niet verlengd worden en indien deze komen te vervallen zal de administratieve kost om deze te heractiveren worden aangerekend. Voor elke heractivatie van hosting producten zal een administratieve kost van 75€ excl. BTW worden aangerekend

Artikel 15 Duur van een overeenkomst

15.1

Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij anders vermeld, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door RS-Services slechts worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wederpartij kan uitsluitend per aangetekende brief opzeggen. RS-Services kan schriftelijk opzeggen. De overeenkomst wordt voor gratis diensten, in plaats van voor een periode van twaalf maanden, aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van een maand, waarbij de opzegging vormvrij kan geschieden. Periodes voor hostingpakketten zullen na 1 jaar steeds vernieuwen op de 1ste dag van de maand waarop het pakket werd geactiveerd.

15.2

Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door RS-Services slechts worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Wederpartij kan uitsluitend per aangetekende brief opzeggen. RS-Services kan schriftelijk opzeggen. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan drie maanden, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog verschuldigde.

Artikel 16 Wijziging voorwaarden

RS-Services is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. RS-Services zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden op haar website publiceren en RS-Services zal het voornemen wijzigingen aan te brengen per email of brief aan wederpartij meedelen. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde voorwaarden een verslechtering van de positie van de wederpartij inhouden.

Artikel 17 Opschorting

Iedere tekortkoming van wederpartij geeft RS-Services het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook gedurende de periode dat RS-Services haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.

Artikel 18 Ontbinding

18.1

RS-Services kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

– het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken;

– wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

– wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

– RS-Services gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

18.2

Door de ontbinding worden de vorderingen van RS-Services terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 19 Overdraagbaarheid

19.1

De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

19.2

RS-Services is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij RS-Services naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door RS-Services gedreven onderneming.

Artikel 20 Overmacht

20.1

Indien RS-Services al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt, waaronder hier onder meer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van diensten cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten, of voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

20.2

Indien RS-Services ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Bewijs

21.1

De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van RS-Services leveren volledig bewijs op van de stellingen van RS-Services, behoudens tegenbewijs.

21.2

Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst” verstaan.

Artikel 22 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 23 Rechts- en forumkeuze

23.1

Op de (rechts)verhouding tussen RS-Services en wederpartij is Belgische recht van toepassing.

23.2

Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Tongeren, tenzij RS-Services ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

24 Verboden inhoud!

Alle diensten die RS-Services.be aanbiedt mogen enkel voor legale doeleinden gebruikt worden. Het doorspelen, opslaan of de presentatie van gelijke welke informatie, gegevens of materialen die in strijd zijn met de wetgeving van de Verenigde Staten en de Europese staten is verboden. Dit omvat o.a. : auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal dat dreigend of obsceen is, materiaal dat alleen voor volwassenen bestemd is, of materiaal dat beschermd is door handelsgeheim en andere statuten. De abonnee stemt ermee in RS-Services.be schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke schade-eis die voortvloeit uit het gebruik van de diensten dat de abonnee of om het even welke andere partij schade toebrengt. Noot: Pornografie en sex-gerelateerde handel is verboden op om het even welke server. Dit omvat de (seksuele) inhoud, of directe links naar sites die alleen voor volwassenen bestemd zijn. Dit is ook het geval voor sites die om het even welke illegale activiteit promoten of die een inhoud hebben die onze of andere servers op het internet kunnen schade toebrengen. Links naar dergelijke zaken zijn ook verboden. RS-Services zal als enige beslissen welke zaken kunnen en welke niet.

Voorbeelden van niet-aanvaardbare inhoud of links :

 

Illegale software

Gekraakte programma’s of archieven

Warez sites

Pornografie

Spamming software

Racisme

RS-Services.be zal de enige zijn die uitmaakt wat een inbreuk op deze bepaling vormt.